Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Zorg en expertise

Naast het verzorgen van goed onderwijs is het bieden van de juiste zorg aan onze leerlingen, een van onze belangrijkste taken. Hiervoor maken wij gebruik van de expertise van verschillende professionals en protocollen.

crop
SPON_deKiem_okt23_03_2023crop
Zorg in onderwijs

Veel van onze leerlingen hebben intensieve begeleiding en zorg nodig. Dit kan gaan om verzorging of verpleging, maar ook om medische begeleiding. In overleg met ouders en deskundigen wordt onderzocht welke zorg nodig is en hoe deze kan worden ingezet. Veelal kan dit worden verzorgd door medewerkers van Kiem. 

Samen met de ouders wordt (tijdens de intake) besproken welke mogelijkheden er zijn om deze zorg in te zetten. Ook kan worden besproken welke zorg van buiten de school (door externen) ingezet kan of moet worden en hoe dit kan worden bekostigd (bijvoorbeeld vanuit een persoons gebonden budget).

Lees meer over onze zorg en expertise

Logopedie

De onderwijsondersteunende logopedist werkt als onderwijsondersteuner. Dit houdt in dat er gekeken wordt naar de hulpvraag vanuit de klas. De logopedische behandeling of ondersteuning is een onderdeel van het onderwijsleerproces. De onderwijsondersteunende logopedie heeft als doel het vergroten van de communicatieve redzaamheid, het stimuleren van ontwikkeling en optimaliseren van leermogelijkheden, zodat een leerling kan participeren en functioneren in de klas. 

Wij behandelen leerlingen bij voorkeur in groepjes en daar waar nodig individueel. We maken gebruik van de principes van Ondersteunde Communicatie waarbij alle middelen ingezet worden om de communicatie te ondersteunen. Denk hierbij aan: gebaren (NmG), gesproken en geschreven taal, voorwerpen, tekeningen, foto’s en picto’s (PCS symbolen en symbolen vanuit Lezen Moet Je Doen.) 

Groepsbehandeling/ begeleiding of coaching vindt plaats na overleg met de groepsleiding. Hierbij kan gedacht worden aan het oefenen van bepaalde vaardigheden, maar ook aan observatie , ondersteuning en communicatie adviezen. 

Leerlingen met een revalidatie-indicatie afgegeven door de revalidatiearts worden door de logopedisten van Rijndam behandeld.

Zorg en therapie

Veel van onze leerlingen hebben naast onderwijs in de reguliere vakken extra zorg nodig om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Dit kan zijn in de vorm van verpleegkundige ondersteuning/begeleiding. Wanneer er behoefte is aan therapieën, dienen deze via de eerste lijn hulpverlening te worden georganiseerd.

Revalidatie (Rijndam)

Als uw kind een indicatie voor revalidatie heeft en begeleiding van meerdere therapeuten nodig heeft, vindt er een gesprek met een revalidatiearts van Rijndam plaats. Mede op basis van dit gesprek bepaalt de revalidatiearts welke therapieën uw kind nodig heeft. Op basis van gesprekken met de behandelend therapeuten blijft de revalidatiearts de voortgang van uw kind volgen. Indien nodig worden therapieën in overleg met u bijgesteld.

Eén kind, één plan

Voor kinderen die een revalidatiebehandeling krijgen, is één-kind-één-plan (EKEP) de praktische uitwerking van de nauwe samenwerking tussen school, revalidatie en ouders. 

De hulpvragen van u als ouder, het kind, de leerkracht en de therapeuten zijn uitgangspunt voor een gezamenlijk plan dat in overleg met elkaar wordt vastgesteld in een EKEP-overleg.

Jeugdhulp op school

Vanuit de Jeugdwet is het mogelijk om kinderen extra ondersteuning te bieden op gedrag, werkhouding, verzorging en taakaanpak. Kiem heeft twee zorgaanbieders als samenwerkingspartner om de jeugdhulp op school vorm te geven. 

Onze samenwerkingspartners zijn Gemiva groep en Op Weg. Voor de ondersteuning hoeft u niet meer langs het sociaal wijkteam of de huisarts voor een beschikking. 

School heeft een hulpvraag, daarover gaan wij met u, ouders, in gesprek om de juiste zorgaanbieder te kiezen.